Aktualne stanowisko RLKS

Stanowisko z dnia 8 lipca 2019 r.

Związek Stowarzyszeń “Dolnośląska Sieć Partnerstw Lokalnych Grup Działania (LGD)” wnioskowały o oddzielną Oś Priorytetową dla Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, która ma zostać uwzględniona w projekcie RPO na lata 2019-2020 na poziomie regionalnym. Pozwoli ona realizować na terenie Dolnego Śląska wielofunduszowe Lokalne Strategie Rozwoju.

Uzasadnienie

Według Komisji Europejskiej, szczególnie ważny jest rozwój lokalny, głównie we wsiach i w małych miastach. W tym celu instrument Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) został zapisany w projekcje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, który określa przepisy dotyczące w tym samym stopniu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społecznego (EFS), Fundusz Spójności (FS), Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) objęty zakresem Wspólnych Ram Strategicznych (WRS).

Dodaj komentarz