Stanowisko sieci o podejściu LEADER

W aktualnym okresie programowania w osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) stosuje się podejście LEADER. Jego rozszerzeniem jest RKSL na lata 2014 – 2020. Na czym polega podejście LEADER?

Podejście LEADER kieruje się 7 zasadami:

  • Partnerstwo – wsparcie LGD we wszystkich sektorach działania: publicznym, organizacji społecznych i podmiotów gospodarczych;
  • Tworzenie powiązań – przekaz informacji i współpracę pomiędzy LGD;
  • Finansowanie i zarządzanie lokalne – wsparcie przez LGD projektów obejmujących obszar jej działania;
  • Innowacyjność – wdrażanie nowych rozwiązań do rozwoju obszarów wiejskich;
  • Terytorialność – obszar wsparcia określony jest poprzez wspólnotę przyrodniczą, kulturową, gospodarczą, geograficzną i historyczną, a nie przez granice administracyjne;
  • Lokalność – idea LGD została stworzona przez społeczność wiejską;
  • Podejście całościowe – działanie według planu mającego postać Lokalnej Strategii Rozwoju.

RKLS realizuje główny cel, zbliżony do wartości podejścia LEADER. Jest on zawarty w  Umowie Partnerskiej z dnia 15.01.2013r. Dotyczy zaangażowania społeczności lokalnej w interesy wsi. Poprzez wyrażanie potrzeb i uwag możliwe jest właściwe rozporządzanie budżetem, a także aktywowanie ludności i budowanie kapitału społecznego.

Podobieństwo do podejścia LEADER polega na przygotowaniu przez lokalną społeczność planu, czyli wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Zawiera ona w sobie cele oraz zasady kierujące wyborem działań niezbędnych do ich osiągnięcia. Realizacja planu spoczywa na LGD. Związek ten łączy w sobie reprezentantów 3 sektorów, z których żaden nie stanowi więcej niż 50% grupy. Odpowiada ona za podejmowanie działań mających na celu realizację LSR, czyli, m.in. dobór odpowiednich projektów.

Dodaj komentarz