Jak zadbać o swoją okolicę?

Każdy z nas chciałby mieszkać w pięknej i zadbanej okolicy, mieć wspaniały widok za oknem i miejsca, gdzie bez żadnej obawy można spacerować. To dlatego tak dużą popularnością cieszą się w naszym kraju zamknięte osiedla, które jednak powoli będą musiały być otwierane. Nie zmienia to faktu, że człowiek, nawet mocno uodporniony na estetykę, dostrzega urodę miejsc. Badania nad naturą człowieka wykazują, że żyjąc w pięknej okolicy sami stajemy się lepsi, zaczynamy dbać o to nowe, piękne miejsce, dążymy do doskonałości.

Czym są LGD?

LGD mają najwięcej doświadczenia spośród innych partnerstw lokalnych działających według zasad obowiązujących w RLKS. Świadczy o tym zapewnienie pomocy ponad 1,5 tys. projektom z obszarów wiejskich i skierowanie na nie ponad 190 mln zł. Było to możliwe dzięki skorzystaniu z dofinansowań i konkursów, takich jak: Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Małe projekty.

Aktualne stanowisko RLKS

Stanowisko z dnia 8 lipca 2019 r.

Związek Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw Lokalnych Grup Działania (LGD)” wnioskowały o oddzielną Oś Priorytetową dla Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, która ma zostać uwzględniona w projekcie RPO na lata 2019-2020 na poziomie regionalnym. Pozwoli ona realizować na terenie Dolnego Śląska wielofunduszowe Lokalne Strategie Rozwoju.

Uzasadnienie

Według Komisji Europejskiej, szczególnie ważny jest rozwój lokalny, głównie we wsiach i w małych miastach. W tym celu instrument Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) został zapisany w projekcje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, który określa przepisy dotyczące w tym samym stopniu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społecznego (EFS), Fundusz Spójności (FS), Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) objęty zakresem Wspólnych Ram Strategicznych (WRS).

Oś Priorytetowa dla RLKS – lista postulatów

Stworzenie oddzielnej Osi Priorytetowej dla RLKS na poziomie regionalnym pozwoli na uporządkowanie i ułatwienie zarządzaniem środkami przeznaczonymi dla niej oraz stworzenie partnerstwa z Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi. Ponadto, możliwe jest zwiększenie o 10% maksymalnej stopy dofinansowania ze środków UE dla osi przeznaczonej RKLS. Dzięki temu Oś Priorytetowa otrzyma wsparcie w postaci 95% ze środków unijnych i 5% z krajowych. Natomiast pozostałe osie będą mogły skorzystać z dofinansowania wynoszącego odpowiednio 85% i 15% na wybrane projekty i działania.