Czym są LGD?

LGD mają najwięcej doświadczenia spośród innych partnerstw lokalnych działających według zasad obowiązujących w RLKS. Świadczy o tym zapewnienie pomocy ponad 1,5 tys. projektom z obszarów wiejskich i skierowanie na nie ponad 190 mln zł. Było to możliwe dzięki skorzystaniu z dofinansowań i konkursów, takich jak: Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Małe projekty.

Liczne LGD dzięki strukturom, które już istnieją lub po utworzeniu nowych, otrzymały środki z funduszy pozwalające na wdrożenie różnych rozwiązań. Przykładem są PO Ryby jako Lokalne Grupy Rybackie (LGR) oraz PO KL. Natomiast wszystkie LGD w latach 2007 – 2013:

  • stworzyło LSR dla obszaru, które obejmowało,
  • wyłoniło spośród członków Radę podejmującą decyzje na temat wyboru projektów,
  • jest kontrolowane pod względem wywiązywania się z podjętych strategii oraz ich efektywności,
  • pomaga lokalnej społeczności i instytucji ubiegać się o środki w ramach wprowadzania LSR poprzez skuteczne pisanie projektów,
  • ożywia gospodarkę i społeczność pomagając w organizacji wydarzeń, konkursów, wdrażanie programów informujących o postępie technologicznym, poprawianie komunikacji i planistyki, zajmowanie się rozwojem turystyki i tym podobnymi działaniami.

Właśnie taka działalność i uzyskane efekty pomaga zdecydować o słuszności stworzenia osobnej osi priorytetowej. Lokalne Grupy Działania mają odpowiednie zaplecze doświadczeń pozwalające na odpowiednie planowanie wydatków ze środków RPO. Pomoże im to również w zachowaniu spójności wielofunduszowych Lokalnych Strategiach Rozwoju i Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych, Strategiami Rozwoju Województwa Dolnośląskiego oraz strategiami szczebla gminnego na lata 2014-2020.

Dodaj komentarz