Oś Priorytetowa dla RLKS – lista postulatów

 

Stworzenie oddzielnej Osi Priorytetowej dla RLKS na poziomie regionalnym pozwoli na uporządkowanie i ułatwienie zarządzaniem środkami przeznaczonymi dla niej oraz stworzenie partnerstwa z Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi. Ponadto, możliwe jest zwiększenie o 10% maksymalnej stopy dofinansowania ze środków UE dla osi przeznaczonej RKLS. Dzięki temu Oś Priorytetowa otrzyma wsparcie w postaci 95% ze środków unijnych i 5% z krajowych. Natomiast pozostałe osie będą mogły skorzystać z dofinansowania wynoszącego odpowiednio 85% i 15% na wybrane projekty i działania.

Postulaty w związku z utworzeniem Osi Priorytetowej RLKS:

 • zapewnienie 10% alokacji komponentu regionalnego EFS oraz 5% alokacji EFRR;
 • współpraca z EFS i EFRR dla LGD polegająca na realizowaniu projektów parasolowych i systemowych LGD, zgodnie z założeniem 1 LGD – 1 obszar – 1 LSR;
 • RKLS obejmie gminy wiejskie, miejsko – wiejskie oraz miejskie liczące do 20 tys. mieszkańców. Dzięki temu rozwój lokalny będzie bardziej zintegrowany, co przyczyni się do poszerzenia rynków zbytu, wzrost przedsiębiorczości i, co za tym idzie miejsc pracy.
 • Podjęcie działań zgodnych z Priorytetami Inwestycyjnymi, takich jak:
 • wsparcie i promowanie lokalnej przedsiębiorczości,
 • promocja i dbanie o dziedzictwo kulturowe oraz rozwijanie turystyki,
 • wsparcie organizacji pozarządowych mające na celu zaktywizowanie społeczności lokalnej,
 • wprowadzanie projektów wspierających edukację na każdym poziomie i w każdym wieku,
 • umożliwienie rozwoju obszarom wiejskim, które upadły społecznie, fizycznie i ekonomicznie.

Priorytety inwestycyjne Osi Priorytetowej RLKS:

 • integracja prowadząca do wzrostu zatrudnienia;
 • zaktywizowanie społeczności lokalnej do wdrażania strategii rozwoju;
 • przywrócenie zdolności rozwoju obszarów miejskich zniszczonych społecznie, ekonomicznie i fizycznie;
 • pomoc w rozwoju i restrukturyzacji obszarów wiejskich i miejskich;
 • rozszerzenie dostępności dóbr niezbędnych do rozwoju społeczeństwa;
 • aktywizacja gospodarcza lokalnej ludności oraz działalność w obszarze rynku pracy;
 • wsparcie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • rozwój społeczno – gospodarczy poprzez zagospodarowanie obszarów wyróżniających się pod względem przyrodniczym i kulturowym;
 • dążenie do rozwoju połączeń między miastem a wsią.

Korzyści płynące z powstania RLKS odczują Dolnośląskie Lokalne Grupy Działania. Powstało ich 19 w ramach perspektywy finansowej 2007 – 2013 z ramienia programu LEADER. Przeszło milion mieszkańców i prawie 100% gmin wiejskich i miejsko – wiejskich położonych na Dolnym Śląsku korzysta z ich aktywności i podjętych przez nie działań.

Dodaj komentarz